FacebookTwitter

Anjana nandanam Veeram Janaki soka nasanam Kapeesah Maksha Hantharam Vande Lanka Bhayankaram

Mano-Javam Maaruta-Tulya-Vegam
Jitendriyam Buddhi-Mataam Varishtam |
Vaata-Atmajam Vaanara-Yuutha-Mukhyam
Shriiraama-Duutam Shirasa Namaami |

Anjaneya Madhi patalananm Kanchandri kamaneeya vigraham Paarijatha tharu mula vaasinam Bhavayami bhava mana nandanam

Yatra Yatra Raghu nada keerthanam Tatra Tatra krudha mastakanjalim Bashpa vari pari purna lochanam Maruthim Namatha Rakshasanthakam

Phala Shruti

Budhir balam yaso dhairyam nir bhayatvam arogatha Ajadyam vak paduthwam cha hanumath smaranath bhaveth

ClassesEventsRegister

Amma

We have 54 guests and no members online