Check audio here >>

Navagraha Dhyanam

Nama Suryaya Somaya Mangalaya Budhaya Cha,
Guru Shukra Sanibhyascha, Rahava Kethave Namaha

Navagraha Prarthana
Lord Surya (Aditya or Sun)
Japaa Kusumasankasham Kasyapeyam Maha Dhyuthim
Thamorim Sarvapaapghnam Pranatosmi Divakaram

Lord Chandra (Moon)
Dadhi Shankha tushaa-raabham Khseero Darnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukuta Bhooshanam

Lord Kuja (Mangal or Mars)
Dharanee garbha sambhootam, Vidyut Kaanti Sama-prabham
Kumaram Shakti Hastam cha, Tham Mangalaam Pranamamyamaham

Lord Budha (Mercury)
Priyangukalika Shyaamam, RoopenaaPratimam Budham
Soumyam Soumya Guno Petham Tam Budham Pranamamyamham

Lord Guru (Brihaspati or Jupiter)
Deva-naam cha Rishi Naam cha Gurum kaanchana sannibham,
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim

Lord Shukra (Venus)
HimaKundha Mrina-laabham Daitya-naam Paramam Gurum
Sarva Shastra Pravaktaaram Bhargavam Pranamaamyamham

Lord Sani (Saturn)
Neelanjanasamaabhasam Ravi Putram Yamaagrajam
Chaaya Marthanda Sambhootam Tam Namaami Shanaiswaram

Lord Rahu
Ardha Kaayam Mahaa Veeryam Chandra- Aditya Vimardanam
Simhika Garbha Sambhootam Tam Rahum Pranamaamyaham

Lord Ketu
Palaasha Pushpa Sankaasham Tarakaa Graha Mastakam
Roudram Roudraa-tmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamyaham

Phala Sruthi
Ithi Vyasa Mukhod Geetham Ya Padeth Susamihitha,
Dhiva Vaa, Yadhi Vaa Rathrou Vigna Santhir Bhavishyathi
Nara Naari Nrupaanam cha Bhaved, Duswapna naasanam,
Iswaryamathulam Teshama arogyam Pushti Vardhanam.
Graha Nakshatraja Peeda, taskaragni Samudbhava,
Thaa Sarvaa prasamam Yanthi Vyaso Bruthe Na Samsaya.

ClassesEventsRegister

Amma

We have 871 guests and no members online