Bhavani Bhujangam Stotram or Bhavani Bujangam Sloka is one of the beautiful Sanskrit Stotras composed by Guru Adi Shankaracharya. In this great Sanskrit hymn, Sri Bhavani Bhujangam, Adi Sankaracharya praises the glorious beauty of Goddess Bhavani (Goddess Parvathi) from head to toe. According to Adi Sankara Bhagavathpada repeating the holy name of Bhavani three times with pure devotion would attain salvation and get rid of sorrow, passion, sin and fear.

Bhavani Bhujangam Stotra Lyrics by Adi Sankara Bhagwat Pada

Use the Mozilla Firefox browser to check the audio here >>

Shadathara pangeruham, anthar virajath,
Sushumnantharalethi thejollasanthim,
Sudha mandalam dravayanthim pibanthim,
Sudha moorthy meede chidananda roopam. 1

Jwalath kodi balarka bhasarunangim,
Sulavanya srungara lokabhiramam,
Mahapadma kinjalka madhye virajat,
Trikone nishannam bhaje sri Bhavanim. 2

Kwanath Kinkini nuporoth bhasi rathna,
Prabhaleeda lakshardhra padaabhja yugmam,
Ajesachyuthadyai surai sevyamanam,
Maha devi manmurdhy thee bhavayami. 3

Susonamambara baddha ne virajan
Maha rathna kanchi kalapam nithambham,
Sphurat dakshinavartha nabhim cha thisro,
Vallerambha thee romarajim bajeham. 4

Lasad Vrutha muthunga manikya kumbho,
Pamasri stanadwandha mbabujakshim,
Bhaje dugadha punarabhiramam thavedam,
Maha hara deeptham sada prasruthasyam. 5

Sirisha prasoonoolasaasad bahu dandair,
Jwaladwanakodanda pasangusaischa,
Chaladkankanodhara keyura bhoosho,
Jwaladd bharlasanthim Bhaje Sri Bhavanim. 6

Sarad poorna Chandra prabha purna bimba,
Darasmera vakthra aravindam susantham,
Su ratnavali hara tataka shobham,
Maha suprasannam Bhaje Bhavanim. 7

Sunasaputam Sundara bru lalatam,
Thavo ashtai sriyam dana daksham kadaksham,
Lalate lasadh randa kasthuri bhoosham,
Sphurachri mukambhoja meedeha mamba. 8

Chalath kunthalanthar brahmad bhrunga vrundam,
Ghana snighdha dhammila bushojwalam te,
Sphuran mauli manikhya bandendu rekha,
Vilassollasad deepya moordhana mede. 9

Ithi sri Bhavani swaroopam thavedam,
Prapanchat param chahi sookshma prasannam,
Sphuratvambha dimbhasya mey hrth saroje,
Sada Vang mayam sarva thejo mayam cha. 10

Ganeshabhi mukkhyakhilai sakthi brundai,
Vrytham vai sphurajchakra rajollasanthim,
Param Raja rajeswari tripuri thwam,
Shivanngouparistha shivaam bhavayami. 11

Thwam arka sthwam indu sthwam agni sthwam aapa,
Sthwam aakasa Bhoo , Vayavasthwam mahatwam,
Thwadanyo na kaschid prapanchosthi sarva,
Thwam ananda samvit swaroopam bhajeham. 12

Sruthi namagamye suvedagamagne,
Mahimno na janathi param thavamba,
Sthuthim karthumichami they thwam Bhavani,
Sramasweda mathra pramugdha kilaham. 13

Gurusthwm Shivasthwam cha Shakthisthwam meva,
Thwamevasi matha, pitha cha thwameva,
Thwammevasi vidhya, thwamevasi bhandhu,
Gathir meymathir devi sarvam thwameva. 14

Saranye, varanye, sukarunya murthe,
Hiranyodharadyai raganye, supunye,
Bhavaranya bheethescha maam pahi bhadre,
Namasthe, Namasthe, Namasthe, Bhavani. 15

Ithi maam mahachchri Bhavani bujangam,
Sthuthim yah pated bhakthi yukthascha thasmai,
Swakeeyam padam saswatham veda saram,
Sriyam chashtasidhim Bhavani dadathi. 16

Bhavani, Bhavani, Bhavani, Trivaram,
Mudaram mudha sarvadha ye japanthe,
Na soko, na moho na papam, na bheethi,
Kadachi, kadanchit kuthashrijananam. 17

ClassesEventsRegister

Amma

We have 112 guests and no members online