Print

Bhavani Jai Jai Bhavani Jai Jai

Kailasa Shakti Siva Sankari Jai Jai

Namah Sivayo Namah Sivayo (2X)

Check audio here >>